BAZAR+ » Pravidlá inzercie
Pravidlá inzercie
Pravidlá inzercie súvisia s prezeraním, registráciou a využívaním služieb portálu BazarPlus.sk a upresňujú niektoré body VOP, ktoré sú ich neoddeliteľnou súčasťou a sú verejne prístupné na tomto portály.

1. Definícia pojmov

1.1. Poskytovateľom, resp. prevádzkovateľom je Ing. Miroslav Puzder - MYCONNWEB, so sídlom Bernolákova 6, 080 01 Prešov, IČO: 40407071, ktorý služby v uvedenom rozsahu poskytuje prostredníctvom vlastnej divízie MyConnWeb.sk.

1.2. Službou sa nazýva každá funkcia, ktorá držiteľovi štatútu užívateľa umožňuje zverejňovať vlastný obsah a využívať všetky časti a moduly portálu bazarplus.sk a všetkých jeho monotématických podsystémov podľa registráciou zadefinovaného rozsahu. Službou sa taktiež nazýva každá funkcia,ktorá návštevníkom umožňuje využívať obsah bazarplus.sk a teda informácie akéhokoľvek druhu a v akejkoľvek podobe tam uvedené, spôsobom a na účely, pre ktoré boli publikované.

1.3. Návštevníkom je každý, kto bez registrácie prezerá alebo aj využíva obsah uvedený na bazarplus.sk a to takým spôsobom a v takom rozsahu, ako je v tomto dokumente uvedené.

1.4. Inzerentom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom na základe Pravidiel inzercie a VOP, s ktorými bezvýhradný súhlas bol vyjadrený pri odoslaní formulára v časti Pridať inzerát. Inzerent nemusí byť držiteľom štatútu užívateľa, získaného na základe registrácie.

1.5. Užívateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom na základe zmluvy vyplnením a odoslaním registračného formulára.

1.6. Registrácia aj inzercia je záväzný právny akt, ktorým sa budúci užívateľ aj inzerent zaväzuje k dodržiavaniu Všeobecných obchodných podmienok (ďalej VOP) a Pravidiel inzercie uvedených v tomto dokumente. Okrem toho sa užívateľ zaväzuje dodržiavať príslušnú legislatívu vyššej dôležitosti, a to najmä Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Pravidlá prezerania a používania obsahu a služieb pre návštevníkov

2.1. Návštevník smie prezerať a používať obsah bazarplus.sk prostredníctvom akéhokoľvek technického zariadenia a softvéru určeného na prezeranie webstránok. Pritom si musí počínať tak, aby jeho konaním nedošlo k újme či k poškodeniu práv iných osôb resp. podnikateľských subjektov.

2.2. Návštevník smie využívať obsah bazarplus.sk a teda informácie akéhokoľvek druhu a v akejkoľvek podobe tam uvedené len na účely, pre ktoré boli publikované.

2.2. Návštevník nesmie sťahovať celok a ani žiadnu časť z bazarplus.sk, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie a spôsobom ako určí. V opačnom prípade ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.

2.3. V prípade, že návštevník pri prezeraní alebo využívaní obsahu bazarplus.sk poruší ustanovenia tohto dokumentu alebo aj inú všeobecne záväznú legislatívu vyššej dôležitosti, zodpovedá za všetku škodu a akúkoľvek újmu, ktorá vznikne jeho konaním výhradne len on sám a v plnom rozsahu.

3. Registrácia

3.1. Využívanie služieb BAZAR+ nie je podmienené registráciou. Registrácia však poskytuje užívateľovi ďalšie možnosti správy inzerátov z jedného miesta, po jednom prihlásení sa. Ak teda návštevník portálu bazarplus.sk chce získať štatút užívateľa, ktorý mu umožňuje inzerovať a spravovať inzerciu cez vlastný užívateľský účet, musí vyplniť a odoslať registračný formulár, ktorý je publikovaný a verejne dostupný pre každého návštevníka na predmetnom portály v častiach Registrácia.

3.2. Registračný formulár smie vyplniť a odoslať len návštevník, ktorý je vlastníkom inzerovaných vecí resp. oprávneným subjektom inzerovaných služieb, ktoré budú predmetom inzercie na bazarplus.sk.

3.3 Pred odoslaním registračného formulára je v ňom návštevník povinný vyplniť požadované údaje najmenej vo vyznačenom minimálnom rozsahu. Návštevník plne zodpovedá za správnosť a pravdivosť uvedených údajov. Správnosť a pravdivosť uvedených údajov, ako aj súhlas s VOP a týmito pravidlami, potvrdzuje návštevník odoslaním formulára. Odoslanie nepresných alebo nepravdivých údajov, resp. aj pravdivých údajov inej osoby či subjektu bez vedomosti a povolenia dotknutého, je považované za nelegálne resp. podvodné správanie. V takom prípade je registrácia neplatná a návštevník zodpovedá v plnom rozsahu a výhradne len on sám za všetku vzniknutú škodu a akúkoľvek újmu, ktorá vznikne jeho konaním, resp. bola spôsobenú na základe týchto údajov.

3.4. Každý návštevník sa smie registrovať len jediný raz a využívať jediný užívateľský účet. V prípade, že prevádzkovateľ zistí duplicitu registrácie, môže bezodkladne, bez oznámenia a nenávratne odstrániť každý užívateľský účet identifikovaného užívateľa, vrátane všetkého čo k účtom prináleží. V takom prípade, keďže ide o hrubé porušenie pravidiel, nevzniká užívateľovi žiadny nárok na náhradu akejkoľvek škody súvisiacej s odstránením užívateľských účtov ako celku, naopak užívateľ zodpovedá za všetku škodu a akúkoľvek újmu, ktorá vznikla jeho nepovoleným konaním výhradne len on sám a v plnom rozsahu.

3.5. Duplicitnou registráciou sa rozumie taká registrácia, pri ktorej je registrovaná osoba už nejakým spôsobom (meno, email, alebo inak majetkovo či personálne) spojená s registráciou už evidovanou na bazarplus.sk. Duplicitnou sa teda nazýva každá registrácia, v ktorej uvedená osoba či podnikateľský subjekt už predtým získal štatút užívateľa s vlastným užívateľský účtom.

3.6. Po doručení údajov z registračného formulára prevádzkovateľovi, systém automaticky vygeneruje a odošle na v registrácii uvedenú emailovú adresu notifikačnú správu. Po klinutí na potvrdzujúci odkaz sa užívateľský účet vytvorí a zároveň aktivuje. Od tejto chvíle návštevník nadobúda štatút užívateľa a je mu umožnené vytvárať, uverejňovať a spravovať vlastnú inzerciu.

3.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť spôsob registrácie, zrušiť registráciu a odstrániť všetok obsah užívateľského účtu v súlade s potrebami a prevádzkou bazarplus.sk aj bez udania dôvodu.

4. Používanie užívateľského účtu, inzerovanie s registráciou a bez registrácie

4.1. Používanie užívateľského účtu a inzerovanie s registráciou

4.1.1. Možnosť používania každého užívateľského účtu je obmedzená výhradne len na jedného užívateľa. Ten je zodpovedný za spôsob jeho užívania a všetok obsah, ktorý k nemu prináleží. Je povinný chrániť prihlasovacie údaje tak, aby ich nemohol nik iný bez jeho vedomia použiť či zneužiť. Za stratu prihlasovacích údajov alebo za zneužitie užívateľského účtu a následky spôsobené takýmto konaním zodpovedá výhradne a v plnom rozsahu registrovaný užívateľ účtu.

4.1.2. Prihlásenie sa do užívateľského účtu
Prihlásiť sa do svojho užívateľského účtu je možné stlačením voľby Prihlásiť alebo aj volieb s názvom Editovať a Zmazať uvedených pri každom inzeráte. Po prihlásení sa je možné požadované zmeny v nastavení účtu a správu všetkých inzerátov patriacich k tomuto účtu vykonať v časti Moje inzeráty, alebo aj priamo z inzerátu uverejneného v jednotlivých častiach portálu.

4.1.3. Registrovaný užívateľ môže inzeráty pridávať dvomi spôsobmi:
- ako prihlásený registrovaný užívateľ - po kliknutí na tlačítko Pridať inzerát zobrazí zjednodušený formulár na podanie inzerátu. Odoslaný inzerát bude automaticky obsahovať voľby uvedené v užívateľskom účte (kontakt, prihlasovacie údaje, ostatné nastavenia). Odoslaný inzerát bude okamžite po prijatí uverejnený, nie je potrebná žiadna verifikácia nového inzerátu.
- ako neprihlásený registrovaný užívateľ - po kliknutí na tlačítko Pridať inzerát sa zobrazí úplný formulár na podanie inzerátu. Je potrebné vyplniť všetky povinné položky a odoslať ho. Po doručení údajov z podacieho formulára prevádzkovateľovi, systém automaticky vygeneruje a odošle na v ňom uvedenú emailovú adresu notifikačno - verifikačnú správu. Po klinutí na verifikačný odkaz, systém skontroluje či inzerent už nie je registrovaný a ak áno, inzerát následne priradí k užívateľskému účtu. Potom sa automaticky synchronizujú v ňom uvedené kontaktné údaje a nastavenia s predmetným inzerátom. Až potom dôjde k automatickej aktivácii (uvereneniu) inzerátu.

4.2. Inzerovanie bez registrácie

4.2.1. Prihlásenie sa pre správu inzercie.
Keďže pri inzercii bez registrácie neexistuje užívateľský účet s ktorého údajmi by mohli byť údaje inzerátov synchronizované, musí sa inzerent pre správu každého svojho inzerátu prihlasovať osobitne. Po prihlásení sa je možné požadované zmeny v danom inzeráte vykonať v časti Moje inzeráty, alebo aj priamo v jednotlivých častiach portálu.

4.2.2. Neregistrovaný užívateľ môže inzeráty pridávať dvomi spôsobmi:
- ako prihlásený neregistrovaný užívateľ - po kliknutí na tlačítko Pridať inzerát zobrazí zjednodušený formulár na podanie inzerátu.
- ako neprihlásený neregistrovaný užívateľ - po kliknutí na tlačítko Pridať inzerát sa zobrazí úplný formulár na podanie inzerátu.

Je potrebné vyplniť všetky povinné položky a odoslať ho. Po doručení údajov z podacieho formulára prevádzkovateľovi, systém automaticky vygeneruje a odošle na v ňom uvedenú emailovú adresu notifikačno - verifikačnú správu. Po klinutí na verifikačný odkaz dôjde k automatickej aktivácii (uvereneniu) inzerátu.

5. Inzercia

5.1. Užívateľ (inzerent) smie uverejňovať len inzeráty súvisiace so zameraním bazarplus.sk.

5.2. Na BAZAR+ je zakázané inzerovať:
- produkty vedúce k porušovaniu autorských práv (fejky, kopírovanie CD, DVD a pod.),
- produkty a služby s erotickým zameraním,
- produkty a služby poškodzujúce záujmy tohto portálu,
- emailing a iné bezprácne zárobky,
- multilevel, provízne systémy a pyramídové hry,
- pohonné hmoty,
- neobmedzené množstvo tovaru,
- zariadenia a služby, ktorých používanie vedie k nezákonným technickým zásahom do zariadení či k získavaniu informácií nezákonným spôsobom,
- bločky, faktúry, technické preukazy, ŠPZ a iné doklady a predmety podobného charakteru,
- výkup zvierat,
- audiotextové služby, čísla a sms s osobitnou tarifikáciou,
- produkty a služby s lekárskym a farmaceutickým zameraním
- produkty a služby domácej produkcie so zameraním na zdravie - napr. na chudnutie, liečenie a pod.,
- práce s poplatkom vopred, rýchle a bezprácne zárobky,
- tabakové výrobky, alkohol a drogy
- služby, k poskytovaniu ktorých podľa platnej legislatívy nie je inzerent spôsobilý (ako napr. finančné pôžičky od súkromných osôb :: v inzeráte musí byť uvedené, že ide o subjekt vykonávajúci svoju činnosť so súhlasom NBS),
- tovary a služby v mene podnikateľského subjektu, bez jeho súhlasu a vedomia,
- pôžičky, úvery a hypotéky, exekúcie, oddlžovanie,
- virtuálne aj skutočné peniaze (meny), okrem zberateľských kúskov,
- všetky ďalšie produkty a služby, ktoré porušujú platnú legislatívu a ktorých určenie sa nezhoduje so zdravým vývojom a dôstojným životom každého jedinca či skupiny ľudí, zasahujú do ich práv, spôsobujú újmu na cti, propagujú nedemokratické hnutia a strany alebo sú hrubým spôsobom v rozpore so všeobecne zaužívanými etickými a právnymi princípmi.

5.3. Na BAZAR+ je v inzerátoch zakázané:
- vkladať obrazové prílohy s orámovaním, koláže, alebo ak boli iným spôsobom upravené tak, že by svojím vzhľadom spôsobovali zvýraznenie inzerátu, nesmú obsahovať logo a ani iné textové informácie,
- vkladať informácie prezentujúce inú činnosť inzerenta, alebo spoločnosti pre ktorú pracuje, ako je predmet alebo služba inzerátu
- vkladať reklamné informácie a hodnotenia o inom produkte, službe, spoločnosti či osobe.
- v texte používať iné ako oznamovacie vety,
- používať odkazy na iné stránky či služby,
- používať iné, ako alfanumerické znaky, najmä také, ktoré by mohli viesť k zvýrazneniu inzerátu,
- inzerovať v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku,
- pridávať duplicitné inzeráty, teda inzeráty s tým istým obsahom, alebo obsahujúce jednu a tú istú vec či službu od toho istého inzerenta, teda inzerent nesmie publikovať opakovane tú istú predmetnú záležitosť. To sa týka aj inzerovania produktu alebo služby vo viacerých lokalitách,
- poškodzovať prevádzkovateľa alebo iného užívateľa (inzerenta).

5.4. Užívateľ (inzerent) môže inzerovať len vec alebo službu, na ktorú nie je iným právoplatným právnym úkonom vznesený zákaz k takému úkonu.

5.5. Užívateľ (inzerent) môže inzerovať aj vec či službu, ktorá nie je v jeho vlastníctve. Urobiť tak môže len s dokladovateľným a nespochybniteľným súhlasom vlastníka či oprávneného dodávateľa predmetu inzercie.

5.6. Užívateľ (inzerent) je povinný uverejňovať len presné a pravdivé informácie o inzerovanej veci či službe.

5.7. Užívateľ (inzerent) smie v rámci inzercie poskytovať a uverejňovať len informácie súvisiace priamo s inzerovanou vecou či službou.

5.8. Za dodržanie pravidiel a podmienok uvedených v tomto dokumente, v príslušnej legislatíve SR a pravdivosť inzercie v plnom rozsahu zodpovedá výhradne len inzerujúci užívateľ (inzerent). Za všetku vzniknutú škodu a akúkoľvek újmu, ktorá vznikne jeho konaním, resp. bola spôsobenú na základe týchto údajov zodpovedá výlučne on sám.

5.9. Pri porušení pravidiel a podmienok uvedených v tomto dokumente si prevádzkovateľ vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, odstrániť predmetnú časť alebo aj celý inzerát a v prípade opakovaného porušovania aj o odstrániť kompletný užívateľský účet aj s celým jeho obsahom a to nevratne, aj bez upozornenia či upovedomenia inzerenta.

5.10. Prevádzkovateľ má právo zmazať aj inzerát v prípade, ak je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na obsah inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba.

5.11. Prevádzkovateľ má právo vložiť do každej grafickej prílohy k inzerátu vodoznak portálu BAZAR+.

5.12. Ak dôjde k odstráneniu inzerátu z dôvodu porušenia podmienok inzercie či platnej legislatívy nemá inzerent, v prípade aktivovaných platených doplnkových služieb k tomuto inzerátu, nárok na vrátenie poplatku.

5.13. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt mezi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí. Za obsah, pravdivosť a plnenie skutočností uvedených v inzeráte zodpovedá výlučne inzerent.

5.14. Užívateľ (inzerent) berie na vedomie a súhlasí s takou možnosťou, že inzerát uverejnený na bazarplus.sk môže byť uverejnený aj na nezávislých partnerských portáloch inzerciaplus.sk a bytyreality.sk.

6. Doba platnosti inzercie a registrácie užívateľa

6.1. Platnosť každého inzerátu uverejneného na bazarplus.sk je plávajúca, v rozsahu minimálne 3 mesiace od jeho vloženia alebo od aktivovania doplnkovej platenej služby (topovanie,zvýraznenie). Platnosť inzerátu môže byť ukončená aj skôr a to jeho manuálnym odstránením.

6.2. Platnosť registrácie užívateľa na bazarplus.sk je plávajúca, v rozsahu minimálne 3 mesiace od zaregistrovania alebo od uverejnenia posledného inzerátu alebo od aktivovania doplnkovej platenej služby (topovanie,zvýraznenie). Platnosť registrácie môže byť ukončená aj skôr a to jej manuálnym odstránením.

6.3. Každý inzerát, ktorého doba platnosti uplynie bude systémom automaticky, natrvalo a nenávratne odstránený z úložiska dát.

6.4. Každá registrácia, ktorej doba platnosti uplynie bude systémom automaticky, natrvalo a nenávratne odstránená aj s celým svojím obsahom z úložiska dát.

6.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť dobu platnosti a registrácie v súlade s potrebami a prevádzkou bazarplus.sk aj bez udania dôvodu.

7. Cenník služieb

7.1. Registrácia užívateľa a uverejnenie inzerátu sú bezplatné služby.

7.2. Doplnkové služby TOPOVANIE a ZVÝRAZNENIE inzerátu sú spoplatnené sumou 1,50€ a 1,00€/7dní.

8. Doplnková služba TOPOVANIE

8.1. Topovanie inzerátu znamená jeho umiestnenie na popredné pozície v zozname inzerátov a zvýraznenie nápisom TOP!

8.2. Pod poprednou pozíciou v zozname inzerátov sa rozumie zobrazenie inzerátu na pozícii predchádzajúcej všetkým ostatným netopovaným inzerátom zobrazených v zoznamoch príslušných kategórií alebo vo výsledkoch jednotlivých, návštevníkom konkrétne špecifikovaných vyhľadávaní. V prípade viacerých topovaných inzerátov zobrazených naraz v jednom zozname, rozhoduje o ich poradí dátum a čas aktivácie topovania, resp. parametre vyhľadávania (platí aj pre viacnásobné topovanie).

8.3. Služba Topovanie je samostatnou doplnkovou službou a jej aktivácia nie je podmienkou pre využitie možnosti bezplatného inzerovania na portály www.bazarplus.sk

8.4. Služba Topovanie je predplatenou službou, ktorej aktivácia je podmienená odoslaním SMS správy v požadovanom tvare na určené číslo.

8.4.1. Služba Topovanie sa aktivuje odoslaním spoplatnenej SMS správy s textom BRTOP IDinzerátu na číslo 8877, pričom IDinzerátu je číslo konkrétneho inzerátu. Čas platnosti topovania inzerátu je 7 dní za každú jednu SMS, t.j. napríklad pri odoslaní troch SMS bude topovanie inzerátu platné 7 + 7 + 7 = 21 dní.

8.4.2. Cena spätnej SMS za topovanie inzerátu na 7 dní je 1,50 €.

8.4.3. Predplatením služby Topovanie sa rozumie automatické predĺženie platnosti tejto služby o ďalších 7 dní a to až do času deaktivácie jej predplatenia.

8.4.4. Predplatenie Topovania sa deaktivuje odoslaním bezplatnej SMS na číslo 8877 v tvare BRTOP IDinzerátu STOP, pričom IDinzerátu je číslo konkrétneho inzerátu. Deaktiváciu predplatenia služby Topovanie je možné vykonať najneskôr 24 hodín pred ukončením aktuálnej platnosti aktivovanej služby a len z telefónneho čísla, z ktorého bola služba aktivovaná. Pred každým automatickým predĺžením platnosti služby bude užívateľovi zaslaná bezplatná SMS správa s upozornením na tento krok a súčasne v nej bude obsiahnutá aj informácia o spôsobe ako je možné službu deaktivovať. Po odoslaní deaktivačnej SMS bude užívateľovi zaslaná spätná SMS s informáciou o ukončení predplatenia.

8.4.5. Po ukončení predplatenia služby a uplynutí platnosti aktuálne aktivovanej služby Topovanie sa inzerát automaticky zaradí medzi netopované a jeho pozícia sa už nebude ďalej zvýhodňovať.

9. Doplnková služba ZVÝRAZNENIE

9.1. Zvýraznenie inzerátu znamená jeho farebné odlíšenie v zozname inzerátov!

9.2. Služba Zvýraznenie je samostatnou doplnkovou službou a jej aktivácia nie je podmienkou pre využitie možnosti bezplatného inzerovania na portály www.bazarplus.sk

9.3. Služba Zvýraznenie je predplatenou službou, ktorej aktivácia je podmienená odoslaním SMS správy v požadovanom tvare na určené číslo.

9.3.1. Služba Zvýraznenie sa aktivuje odoslaním spoplatnenej SMS správy s textom BRZVYR IDinzerátu na číslo 8877, pričom IDinzerátu je číslo konkrétneho inzerátu. Čas platnosti topovania inzerátu je 7 dní za každú jednu SMS, t.j. napríklad pri odoslaní troch SMS bude zvýraznenie inzerátu platné 7 + 7 + 7 = 21 dní.

9.3.2. Cena spätnej SMS za zvýraznenie inzerátu na 7 dní je 1,00 €.

9.3.3. Predplatením služby Zvýraznenie sa rozumie automatické predĺženie platnosti tejto služby o ďalších 7 dní a to až do času deaktivácie jej predplatenia.

9.3.4. Predplatenie Zvýraznenia sa deaktivuje odoslaním bezplatnej SMS na číslo 8877 v tvare BRZVYR IDinzerátu STOP, pričom IDinzerátu je číslo konkrétneho inzerátu. Deaktiváciu predplatenia služby Zvýraznenie je možné vykonať najneskôr 24 hodín pred ukončením aktuálnej platnosti aktivovanej služby a len z telefónneho čísla, z ktorého bola služba aktivovaná. Pred každým automatickým predĺžením platnosti služby bude užívateľovi zaslaná bezplatná SMS správa s upozornením na tento krok a súčasne v nej bude obsiahnutá aj informácia o spôsobe ako je možné službu deaktivovať. Po odoslaní deaktivačnej SMS bude užívateľovi zaslaná spätná SMS s informáciou o ukončení predplatenia.

9.3.5. Po ukončení predplatenia služby a uplynutí platnosti aktuálne aktivovanej služby Zvýraznenie sa inzerát automaticky zaradí medzi nezvýraznené inzeráty a tak sa bude aj zobrazovať.

10. Záverečné ustanovenie

10.1. Tieto pravidlá inzercia nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto pravidlá meniť.


Pravidlá inzercie zo dňa: 19.04.2018
VOP • Pravidlá inzercie • Ochrana údajov • Kontakt
API   5
PPT   13
APT   0
PPZ   8
APZ   0
© 2024 BAZARPLUS.SK