BAZAR+ » Ochrana osobných údajov
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), týmto prevádzkovateľ informuje všetky súkromné osoby, ktorí ako užívatelia služieb BAZARPLUS.SK poskytnú prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, o nasledovných skutočnostiach a ich zákonných právach.

1. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1. Prevádzkovateľom je Ing. Miroslav Puzder - MYCONNWEB, so sídlom Bernolákova 6, 080 01 Prešov, IČO: 40407071.

1.2. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov je uvedený v § 13 ods. 1 písm. a), b) zákona č. 18/2018 Z.z.: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

1.3. Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie možnosti užívateľa, ako dotknutej osoby, pridať nový inzerát do prostredia internetovej stránky s adresou domény bazarplus.sk, alebo inzerciaplus.sk, alebo bytyreality.sk, ktorých prevádzkovateľ je uvedený v bode 1.1. Účelom spracúvania osobných údajov je aj zabezpečenie možnosti využívať doplnkové služby akými sú topovanie a zvýraznenie inzerátov.

1.4. Osobné údaje užívateľov ako dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom elektronických formulárov pre pridávanie inzerátov a registráciu užívateľov umiestnených na príslušnej webovej stránke a v nich súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov každý užívateľ ako dotknutá osoba dáva slobodne, konkrétne, informovane a ako svoj jednoznačný prejav vôle vo forme jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, zaškrtnutím príslušného políčka.

1.4.1. Každý užívateľ zaškrtnutím príslušného políčka vo formulári berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú prevádzkovateľom spracovávané v rozsahu a na účely, ktoré sú v ňom uvedené.

1.4.2. Každý užívateľ zaškrtnutím príslušného políčka vo formulári vyjadruje svoj súhlas s informáciami poskytnutými prevádzkovateľom podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. a zároveň potvrdzuje, že bol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach uvedených v tomto dokumente (v bode 2. INFORMÁCIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY)

1.4.3 Odoslaním elektronického formulára užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v uvedenom rozsahu meno, emailová adresa a telefónne číslo poskytuje na uvedený účel prevádzkovateľovi dobrovoľne, vzťahujú sa výlučne k nemu ako k dotknutej osobe, sú presné a pravdivé.

1.4.4 Každý užívateľ berie na vedomie, že ak pri odoslaní príslušného formulára nebudú zaškrtnuté voľby Nezverejňovať pri inzerátoch, potom jeho osobné údaje v rozsahu meno a/alebo telefónne číslo budú zverejnené na príslušnej stránke s adresou ktorejkoľvek z domén uvedených v bode 1.3.

1.5. Okrem prípadu uvedeného v bode 1.3, prevádzkovateľovi poskytnuté osobné údaje nie sú prístupné tretím stranám a ich prístup k nim sa ani nepredpokladá.

1.6. Prevádzkovateľovi poskytnuté osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín a ich prenos sa ani nepredpokladá.

1.7. Prevádzkovateľovi poskytnuté osobné údaje budú spracúvané po celú dobu trvania účelu, t.j. po dobu inzerovania alebo platnosti registrácie. Ak účel, na ktorý boli osobné údaje poskytnuté uplynie, prevádzkovateľ zabezpečí ich likvidáciu v zmysle zákona, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov. Inzerovanie, alebo registráciu môže užívateľ zrušiť kedykoľvek sám zo svojej užívateľskej zóny, alebo môže o to požiadať prostredníctvom emailu na emailovú adresu support@myconnweb.sk, pričom o výsledku spracovania jeho požiadavky mu v takomto prípade bude e-mailom zaslané elektronické potvrdenie.

1.8. V záujme ochrany identity užívateľov a zároveň zvýšenia preukázateľnosti súhlasu s poskytnutím osobných údajov prevádzkovateľ uchováva IP adresy.

1.9. Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku bude môcť naďalej užívať, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

2. INFORMÁCIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

A) PRÁVA DOKNUTEJ OSOBY NA INFORMÁCIE PRED POSKYTNUTÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV, AK TIETO SÚ ZÍSKAVANÉ PRIAMO OD NEJ (§ 19)

(1) Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní

a) identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
b) kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
c) účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,
d) oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f),
e) identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
f) informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2.

(2) Okrem informácií podľa odseku 1 je prevádzkovateľ povinný pri získavaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe informácie o

a) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
b) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
c) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
d) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
e) tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
f) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

(3) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa odseku 2, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

(4) Odseky 1 až 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom boli informácie dotknutej osobe poskytnuté pred spracúvaním osobných údajov.

B. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM (§21):

(1) Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
d)dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

(2) Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

(3) Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

(4) Právo získať osobné údaje podľa odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

C. PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV (§22):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

D. PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV (§23):

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

(2) Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa odseku 1, ak

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.

(3) Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich podľa odseku 1 vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

(4) Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j),
d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
e) na uplatnenie právneho nároku.

D. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (§24):

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

(2) Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

(3) Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

3. POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ DOTKNUTEJ OSOBE

3.1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

3.2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

3.3. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
VOP • Pravidlá inzercie • Ochrana údajov • Kontakt
API   5
PPT   13
APT   0
PPZ   8
APZ   0
© 2024 BAZARPLUS.SK